Stadgar

Stadgar för Västra Näs Byalag och Hamnförening

§1 Föreningens ändamål och syfte

§2 Medlemmar i föreningen

§3 Medlems inträde och utträde

§4 Medlems uteslutning

§5 Beslutande instans

§6 Verksamhetsår

§7 Avgifter

§8 Årsmöte

§9 Övriga ordinarie möten

§10 Extra möte

§11 Motioner

§12 Rösträtt

§13 Beslut och val

§14 Styrelse

§15 Styrelsens åligganden

§16 Revisorer

§17 Valberedning

§18 Övriga bestämmelser

§19 Stadgeändring

§20 Föreningens upplösning

§ 1 Föreningens ändamål och syfte

Västra Näs Byalag och Hamnförening är en allmännyttig ideell förening med hemort i Västra Näs, Sölvesborgs kommun. Föreningens syfte är att på uppdrag av sina medlemmar:

Förvalta och utveckla hamnen med tillhörande strandområde inklusive samlingslokal (filéhuset) samt tillhandahålla båtplatser.

Verka för trivsel och gemenskap i Västra Näs.

Värna om byns karaktär och vara uppmärksam på frågor som handlar om byns utveckling.

§2 Medlemmar i föreningen

Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens ändamål och syfte och förbinder sig att följa föreningens stadgar.

§3 Medlems inträde och utträde

3.1 Inträdesanmälan, varigenom den sökande förbinder sig att följa föreningens stadgar, föreskrifter och i laga ordning fattade beslut, görs skriftligen till föreningens styrelse. Styrelsen bekräftar skriftligen registreringen i föreningen.

3.2 Medlemskap berättigar i sig inte till båtplats i hamnen. När plats ställs till förfogande upprättas individuella avtal.

3.3 Över föreningens medlemmar skall föras en förteckning med angivande av medlemskap, båtinnehav och för föreningen behövliga uppgifter.

3.4 Medlem som vill utträda ur föreningen, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen.

3.5 Medlem, som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid, anses ha begärt utträde ur föreningen.

3.6 Styrelsen kan på skriftlig begäran från medlem i speciella fall medge uppskov med betalningen.

§4 Medlems uteslutning

4.1 Medlem som motverkar föreningens ändamål eller syften eller uppenbarligen skadar dess intressen, kan, om varning inte leder till efterrättelse, på styrelsens förslag uteslutas av ordinarie eller extra föreningsmöte. För sådant beslut fordras 2/3 majoritet.

4.2 Till möte, som ska avgöra medlems uteslutning, ska av kallelsen framgå att ett uteslutningsärende ska behandlas.

4.3 Till medlem, som föreslagits till uteslutning, ska förutom i angiven kallelse även lämnas skriftlig motivering.

§5 Beslutande instans

5.1 Föreningens högsta instans är föreningsmöten som årsmöte, vårmöte, höstmöte eller extra möte.
5.2 Styrelsen är i frågor, som inte uttryckligen förbehållits föreningsmöten, föreningens högsta instans mellan föreningsmötena.

§6 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår omfattar perioden 1 januari – 31 december.

§7 Avgifter

7.1 Avgifter till föreningen fastställs av årsmötet och ska vara betalda senast angiven förfallodag.

7.2 Extra uttaxering kan företas efter beslut på föreningsmöte.

7.3 Båt får inte läggas på föreningens hamnplatser innan gällande avgift är betald.

§8 Årsmöte

8.1 Årsmöte hålls årligen före utgången av mars månad.

8.2 Kallelse till årsmöte ska av styrelsen delges medlemmarna senast två veckor före mötet.

8.3 Vid årsmötet ska följande frågor behandlas och protokollföras.

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av protokolljusterare och rösträknare .
 3. Fastställande av röstlängd och fullmakter för mötet.
 4. Fråga om mötet är behörigen utlyst.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Föredragning av styrelsens verksamhets och kassörens rapport för det senaste verksamhetsåret.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för nya verksamhetsåret.
 10. Val av styrelse:
  A; Fem ordinarie ledamöter för en tid av två år; vartannat år ordförande och kassör och halva antalet övriga ledamöter, samt åren däremellan sekreterare och resterande ledamöter.
  B; Minst två suppleanter för en tid av ett år.
 11. Val av revisorer:
  1. Två ordinarie för en tid av två år.
  2. En suppleant för en tid av ett år.
 12. Val av valberedning för en tid av två år. Två ledamöter varav en är sammankallande.
 13. Övriga val.
 14. Motioner.
 15. Övriga frågor.

§9 Övriga ordinarie möten

Föreningens övriga ordinarie möten är vårmöte och höstmöte. Dessa möten är av informationskaraktär, om det inte framgår av kallelsen att ett viktigt brådskande ärende ska behandlas. Kallelse delges medlemmarna senast två veckor före mötet.

§10 Extra möte

10.1 Extra möte för behandling av viktigt brådskande ärende hålls när styrelsen finner det påkallat, på skriftlig begäran av revisor eller minst en sjättedel av föreningens medlemmar.

10.2 Kallelse med motivering delges medlemmarna senast två veckor före mötet.

10.3 Vid extra möte får endast de ärenden förekomma som föranlett mötet.

§11 Motioner

Motion, dvs förslag från en eller flera medlemmar ska vara styrelsen skriftligen tillhanda senast den 15 februari för behandling på årsmötet.

§12 Rösträtt

12.1 Rösträtt har endast medlem som betalat gällande avgifter.

12.2 Medlem som är förhindrad att delta i röstning, kan genom skriftlig fullmakt överlämna sin rösträtt till annan röstberättigad medlem.

12.3 Medlem får inneha högst en sådan fullmakt. Fullmakt ska godkännas av mötet.

12.4 Styrelseledamöterna har ej rösträtt vid frågan om ansvarsfrihet eller vid val av revisorer.

12.5 Vid styrelsemöte då ordinarie ledamöter är frånvarande har en suppleant rösträtt.

§13 Beslut och val.

13.1 Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, där inte kvalificerad majoritet särskilt föreskrivs.

13.2 Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon fordrar sluten omröstning.

13.3 Vid omröstning, som inte gäller personval, gäller vid lika röstetal det förslag, som biträds av ordföranden.

13.4 Vid omröstning, som gäller personval, gäller vid lika röstetal det förslag, som vinner genom lottning.

§14 Styrelse

14.1 Styrelse väljs på årsmöte, och består av ordförande, kassör, sekreterare och två övriga ordinarie ledamöter samt minst två suppleanter. Ordförande och två av ledamöterna ska vara lagfarna fastighetsägare i Västra Näs samt minst två av dessa dessutom  folkbokförda i Västra Näs. Ordinarie ledamöter väljs för en tid av två år och suppleanterna för en tid av ett år.

14.2 Styrelsen utser inom sig övriga befattningshavare samt firmatecknare. Beslut om firmatecknare ska förklaras omedelbart justerat.

14.3 Styrelsen är beslutsmässig när alla ledamöter är kallade och minst 4 röstberättigade är närvarande. Vid lika röstetal så har ordföranden utslagsröst.

14.4 För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation ska antecknas i mötesprotokollet.

14.5 Avgår ordförande eller kassör under mandattiden utses ersättare genom val på föreningsmöte. Avgår annan ledamot under mandattiden inträder suppleant.

§15 Styrelsens åligganden

Det åligger styrelsen att

 • tillse att föreningens stadgar efterlevs
 • verkställa av föreningsmötet fattade beslut
 • fördela styrelsens arbetsuppgifter mellan sig
 • förvalta föreningens egendom och medel
 • förbereda ärenden till föreningsmöten
 • representera föreningen
 • tillsätta kommittéer och arbetsgrupper
 • bevaka föreningens intressen

16 Revisorer

16.1 Föreningen ska revideras av två ordinarie revisorer som väljs på årsmöte för en tid av två år, samt en revisorssuppleant som väljs för en tid av ett år.

16.2 Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper samt till årsmötet avge skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet.

§17 Valberedning

17.1 Årsmötet väljer för en tid av två år två ordinarie ledamöter.

17.2 Styrelseledamot eller revisor kan inte ingå i valberedningen.

17.3 Valberedningens uppgift är att

 • ta emot nomineringar från föreningens medlemmar
 • själv aktivt söka lämpliga kandidater senast fyra veckor före mötet lämna förslag till de poster, som eventuellt blivit vakanta.

§18 Övriga bestämmelser

För förhållanden vid föreningens hamnanläggning samt för arbetsplikt och andra viktiga förhållanden, gäller särskilda av styrelsen utfärdade bestämmelser.

§19 Stadgeändring

19.1 Föreligger förslag till stadgeändring ska detta framgå av kallelse till föreningsmöte.

19.2 För att ändring av eller tillägg till dessa stadgar ska kunna antas måste detta godkännas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Vid det andra godkännandet ska paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§20 Föreningens upplösning

20.1 Skulle fråga uppstå om föreningens upplösning ska särskild kallelse därom ske till medlemmarna. Beslut ska fattas med ¾ majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte.

20.2 Fattas beslut om föreningens upplösning ska föreningens tillgångar överlämnas till verksamhet, som är villig att anta föreningens ändamål och syfte och är verksam i Västra Näs med omnejd.

20.3 Paragraf 20 i dessa stadgar kan inte ändras.